LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

🧪 SonarQube - Tìm hiểu Rules cho TypeScript - về bug 💩 - phần 5

🧪 SonarQube - Tìm hiểu Rules cho TypeScript - về bug 💩 - phần 5

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jul 27, 2021·

3 min read

Chi tiết rule tham khảo tại sonarsource rules for TypeScript - bug.

Các rule này thuộc loại code dễ gây bug.

🤔 Các khái niệm dạo đầu

Để hiểu rule trong bài này, bạn cần nắm được khái niệm Data Type - Never trong TypeScript.

Data Type - Never trong TypeScript

A function returning 'never' cannot have a reachable end point.

Các bạn có thể đọc thêm ở bài viết về Data Type - Never của mình.

Data Type - Any trong TypeScript

Any hay kiểu gì cũng được, là 1 loại type mà biến có kiểu này có thể gán với mọi kiểu giá trị trên đời.

let something: any = 'Hello World!';
something = 23;
something = true;

let arr: any[] = ['John', 212, true];
arr.push('Smith');
console.log(arr); //Output: [ 'John', 212, true, 'Smith' ]

Chính vì như thế nên nó hay được dùng khi mà biến có thể thuộc 1 kiểu bất kỳ.

Tuy nhiên, nhược điểm của any là hủy luôn tính năng hay nhất mà TypeScript mang lại, đó type safe hay check kiểu.

Dùng any tương đương với việc TypeScript tự phế đi võ công của mình nên hạn chế sử dụng thôi!

Intersection types - phép hợp giữa nhiều type

interface ErrorHandling {
  success: boolean;
  error?: { message: string };
}

interface ArtworksData {
  artworks: { title: string }[];
}

interface ArtistsData {
  artists: { name: string }[];
}

// These interfaces are composed to have
// consistent error handling, and their own data.

type ArtworksResponse = ArtworksData & ErrorHandling;
type ArtistsResponse = ArtistsData & ErrorHandling;

Thay vì viết lặp đi lặp lại phần ErrorHandling thì phần shareable sẽ được viết tách ra và sử dụng chung.

Và công cụ để hợp lại đó là Intersection types.


OK, ta đã biết được các khái niệm cần thiết, sau đây là nội dung chính của rule.

🤤 Type mà không có thành phần con như any hay never không nên dùng trong phép hợp của nhiều type

Types without members, 'any' and 'never' should not be used in type intersections

🤔 Ví dụ đoạn code vi phạm

function foo(p: MyType & null) { // Noncompliant 😨
  // do something
}

function bar(p: MyType & any) { // Noncompliant 😨
  // do something
}

Ví dụ trên đang sử dụng Intersection types - phép hợp giữa nhiều type.

😨 Vấn đề

Kiểu p: MyType & null tương đương với never, chẳng khác nào việc phế đi võ công gián tiếp.

Kiểu p: MyType & any tương đương với any, cũng chẳng khác nào việc phế đi võ công gián tiếp.

Tóm lại, việc này dẫn đến phá hủy cấu trúc kiêu đang rất ngon lành. Đối với các developer biết về điều này thì cũng có khả năng gặp phải vì lỗi đánh máy chẳng hạn.

😌 Giải pháp tuân thủ rule

function foo(p: MyType | null) {
  // do something
}
// or
function foo(p: MyType & AnotherType) {
  // do something
}

function bar(p: any) {
 // do something
}

Ta có thể sử dụng union type nghĩa là 1 trong những kiểu được phân cách bởi phép hoặc - |.

Ví dụ: number | string | boolean.


Tham khảo:

Photo by Robert Ruggiero on Unsplash

 
Share this