LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

TypeScript - Data Type - Never 🚫

Photo by Deepak Kumar on Unsplash

TypeScript - Data Type - Never 🚫

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jun 20, 2022·

2 min read

Data Type - Never trong TypeScript

A function returning 'never' cannot have a reachable end point.

never là 1 type không tồn tại trong JavaScript.

never hay kiểu không bao giờ, được định nghĩa là kiểu trả về khi mà bạn chắc chắn là không thể trả về được 1 giá trị nào đó do vòng lặp vô hạn hay chủ động dừng, không thực hiện tiếp.

Ví dụ 1 function không thực hiện được hết, hay function đó luôn bị dừng do throw 1 exception - ngoại lệ:

const throwError = (errorMsg: string): never => {
  throw new Error(errorMsg);
};

const keepProcessing = (): never => {
  while (true) {
    console.log('I always does something and never ends.');
  }
};

throwErrorwhile (true) sẽ ngăn function thực hiện xong, thế nên nó tất nhiên không bao giờ có thể return void. Và kiểu function này, ta có thể đặt kiểu trả về là never.

Dưới đây là 1 ví dụ khác của never:

let something: void = null;
let nothing: never = null; // Error: Type 'null' is not assignable to type 'never'

Kiểu void thì gán được nếu giá trị đó là null, còn never thì không. Bởi vì trả về null thì bản chất là vẫn trả về được 1 giá trị đó là null.

Ứng dụng

Hữu dụng khi báo lỗi

Nếu bạn code nhiều TypeScript thì sẽ quen mặt thằng never này ở thông báo lỗi khi build project. Bởi lẽ never thường đi kèm với việc có gì đó đang không thể return được.

Sử dụng với Generic types

Khi muốn tạo ra 1 generic types với input type bất kỳ ngoại trừ 1 số types nào đó thì ta có thể viết như sau:

type TNonNullable<T> = T extends null | undefined ? never : T;

// 🚫 error: Type 'undefined' is not assignable to type 'never'.
const value: TNonNullable<undefined> = undefined;
console.log('🚀 ~ value', value);

// ---
// another example:
type TNotANumber<T> = T extends number ? never : T;

// 🚫 error: Type 'number' is not assignable to type 'never'.
const notANumberValue: TNotANumber<number> = 1;
console.log('🚀 ~ notANumberValue', notANumberValue);
  • TNonNullable sẽ không chấp nhận null | undefined.
  • TNotANumber cũng không chấp nhận 1 number type.

Tham khảo:

 
Share this