LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

LuuVinhLoc

LuuVinhLoc

8 followers

Vietnamese developer 🧑‍💻

Mind-map 🍁 cho nguyên tắc SOLID trong OOP dễ nhớ

Aug 7, 20223 min read 11 views

Định nghĩa và ví dụ các bạn có thể tham khảo ở bài viết SOLID PRINCIPLES USING TYPESCRIPT. Lý do cần mind-map 🍁 Thực ra nguyên tắc này trong OOP...

Mind-map 🍁 cho nguyên tắc SOLID trong OOP dễ nhớ
TypeScript - Data Type - Never 🚫
Tại sao người ta lại yêu thích 💙 TypeScript
Run TypeScript file globally 🌠 with ts-node
Introduce vue-advanced-cropper 🖼️ with Vue 3 - ts - Composition API
NodeJs - Hỏi nhanh - Nếu có process.exit trong khối try finally thì finally còn được thực thi hay không?