LuuVinhLoc
Vietnamese / Japanese / Eng blog

Vietnamese / Japanese / Eng blog

Blog Author Picture

LuuVinhLoc

6 followers

Vietnamese developer

NodeJs - Hỏi nhanh - Nếu có process.exit trong khối try finally thì finally còn được thực thi hay không?

Apr 20, 20222 min read 35 views

Câu hỏi và trả lời Trong khối try - catch - finally của NodeJs thì khối finally đóng vai trò như 1 phần code chung dành cho cả khối try và khối catch. Với ý nghĩa kiểu như: Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuối cùng (finally) cũng phải làm gì đó! Dù ...

NodeJs - Hỏi nhanh - Nếu có process.exit trong khối try finally thì finally còn được thực thi hay không?
NodeJs - Update OpenSSL 💌 để vá lỗ hổng bảo mật
🔥 Firebase push notification hay messaging - khi thay đổi Firebase project account những mã lỗi invalid token cũ có thể có
NodeJs - Hiểu rõ hơn về process.argv 🍾 và ứng dụng
OS 🖥️ (Windows - Ubuntu - MacOS) UI Clone Built using frontend frameworks
TypeScript - định nghĩa kiểu cho index của Object - indexable-types hay cách gọi khác là index signature 🖊️