LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Series

TypeScript

All about TypeScript.

Articles in this series

Mind-map 🍁 cho nguyên tắc SOLID trong OOP dễ nhớ

Aug 7, 20223 min read 11 views

Định nghĩa và ví dụ các bạn có thể tham khảo ở bài viết SOLID PRINCIPLES USING TYPESCRIPT. Lý do cần mind-map 🍁 Thực ra nguyên tắc này trong OOP...

Mind-map 🍁 cho nguyên tắc SOLID trong OOP dễ nhớ
TypeScript - Data Type - Never 🚫
Tại sao người ta lại yêu thích 💙 TypeScript
Run TypeScript file globally 🌠 with ts-node
TypeScript - định nghĩa kiểu cho index của Object - indexable-types hay cách gọi khác là index signature 🖊️
TypeScript - tool tự động tạo interface - type 🌱 từ JSON viết bằng JS