LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Series

TypeScript

All about TypeScript.

Articles in this series

TypeScript - Cảm nhận sau 1 thời gian sử dụng

Nov 8, 20221 min read 60 views

Cảm nhận của mình sau 1 thời gian sử dụng đó là: không muốn quay lại JavaScript nữa! TypeScript - Trợ lý khó tính Luôn nhắc nhở bạn, khi bạn sai,...

TypeScript - Cảm nhận sau 1 thời gian sử dụng
TypeScript - Viết doc comments cơ bản và eslint cho doc 📖
Mind-map 🍁 cho nguyên tắc SOLID trong OOP dễ nhớ
TypeScript - Data Type - Never 🚫
Tại sao người ta lại yêu thích 💙 TypeScript
Run TypeScript file globally 🌠 with ts-node