LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Series

TypeScript

All about TypeScript.

Articles in this series

TypeScript - Data Type - Never 🚫

Jun 20, 20222 min read 6 views

Data Type - Never trong TypeScript A function returning 'never' cannot have a reachable end point. never là 1 type không tồn tại trong...

TypeScript - Data Type - Never 🚫
Tại sao người ta lại yêu thích 💙 TypeScript
Run TypeScript file globally 🌠 with ts-node
TypeScript - định nghĩa kiểu cho index của Object - indexable-types hay cách gọi khác là index signature 🖊️
TypeScript - tool tự động tạo interface - type 🌱 từ JSON viết bằng JS
Cách dùng từ khóa 📖 `readonly` trong class, type, interface của TypeScript