LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

win terminal - đợt này về nhà dùng window, dùng nhiều cmd line nên... muốn đổi gió tí 😄

win terminal - đợt này về nhà dùng window, dùng nhiều cmd line nên... muốn đổi gió tí 😄

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jul 24, 2021·

2 min read

🕵️ Story

Screen Shot 2021-07-24 at 23.55.21.png

À mà trước hết phải cài powershell đã.

powershell là shell thường được dùng trên win, mặc dù được quảng cáo là cross-platform. 🥲

Nên update thằng đó lên ver mới nhất, bằng cách down về cài lại là OK. Down thì vào luôn phần release của github repo này là OK.

🌃 Các terminal chạy trên Win

1 là microsoft/terminal

The new Windows Terminal and the original Windows console host, all in the same place!

Được viết bằng C++.

Cái này có thể download từ Windows store, hoặc down từ github. Review trên YouTube.

2 là hyper

Hyper™A terminal built on web technologies

Được viết bằng TypeScript.

Cảm giác như 1 trang web, bạn thử ấn Ctrl + shift + I xem. 😎

3 là tabby

Tabby - a terminal for a more modern ageTabby is a free and open source SSH, local and Telnet terminal with everything you'll ever need.

Được viết bằng TypeScript.

SSH tools

Ngoài ra thằng này để ssh, lưu lại key khi ssh termius

Termius - SSH platform for Mobile and DesktopThe #1 cross-platform terminal for Windows, macOS, Linus, iOS, and Android with built-in ssh client which works as your own portable server management system in any situation.

termius không được opensource.


Hoặc là terminal ngay trong vscode. 😅

Photo by Sinitta Leunen on Unsplash

 
Share this