LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Tổng hợp các VPS giá rẻ có data center ở Nhật 💽💾

Tổng hợp các VPS giá rẻ có data center ở Nhật 💽💾

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Mar 9, 2021·

1 min read

Updated at 10-2020.

Danh sách các VPS giá rẻ

Trang chuyên so sánh VPS (tuy nhiên không có lựa chọn so sánh location là Tokyo/Osaka):

https://www.vpsbenchmarks.com/

Thì vultr có hiệu năng cao nhất.

Danh sách sau có data center ở Nhật

Chú ý: danh sách giá dưới đây là của VM có cấu hình yếu nhất.

vultr

https://www.vultr.com/products/cloud-compute/#pricing

$2.50 / month

vpsserver

https://www.vpsserver.com/tokyo/

$4,99 / month

linode

https://www.linode.com/pricing/#row--compute

$5 / month

conoha

https://www.conoha.jp/wing/?btn_id=header_wing

900 yen ($8.5) / month

amazon-lightsail

$3.5 / month

Bài viết tham khảo

https://qiita.com/iisaka51/items/6595717e5e5ffc51dc72

https://youtu.be/Kx_1NYYJS7Q Photo by Ian Battaglia on Unsplash

 
Share this