LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

PHP - Một số thứ lặt vặt cho người mới

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Nov 30, 2020·

2 min read

Test các lệnh hay logic cơ bản từ terminal

php -a

Sau đó php shell sẽ hiện ra cho bạn thoải mái test.

Chạy 1 file để test:

php -f my_script.php

Xem thêm:

https://www.php.net/manual/en/features.commandline.usage.php

Kiểm tra timezone

echo 'date_default_timezone_set: ' . date_default_timezone_get();

PHP Extension

Xem những PHP Extension nào đang được cài đặt:

php -m

Khi bạn muốn kiểm tra xem môi trường cài đặt framework laravel đã OK chưa chẳng hạn, trong framework laravel cần cài extentions như trong link dưới đây:

https://laravel.com/docs/8.x#server-requirements

PHP xdebug

Trên môi trường Linux

Thư viện xdebug.so sẽ thay đổi đường dẫn khi thay đổi PHP version.

Ví dụ với php 7.2 thì:

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xdebug.so

Còn php 7.3 là:

/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/xdebug.so

Thế nên, ta cần chú ý thay đổi đường dẫn trong php.ini khi thay đổi php version trpng Docker chẳng hạn.

 
Share this