LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Node.js - TypeScript - dùng ssh2-sftp-client với SFTP server tự tạo trên localhost - phần 1 - kết nối 📂 🍻

Node.js - TypeScript - dùng ssh2-sftp-client với SFTP server tự tạo trên localhost - phần 1 - kết nối 📂 🍻

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Nov 26, 2021·

3 min read

Source-code được viết theo phong các async - await.

Cài đặt ssh2-sftp-client vào project Node.js - TypeScript

Mình đã dựng sẵn 1 base project dành cho Node.js - TypeScript tại đây.

Cài đặt ssh2-sftp-client:

pnpm add ssh2-sftp-client
pnpm add -D @types/ssh2-sftp-client

Chú ý là bạn có thể thay pnpm - package manager bằng yarn hoặc npm.

Giờ ta sẽ sử dụng SFTP Servers được dựng trên ngay chính localhost để test.

Tạo SFTP server trên localhost

Tham khảo bài viết setup-a-local-sftp-server-for-development trên môi trường Ubuntu:

sudo apt install openssh-server
sudo groupadd sftponly
sudo mkdir /sftp/
sudo chown root:sftponly /sftp/
sudo chmod 2755 /sftp/
# The 2 is for g+s

Thêm đoạn config sau vào cuối file /etc/ssh/sshd_config:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

config:

Match Group sftponly
  ChrootDirectory /sftp/
  ForceCommand internal-sftp
  AllowTcpForwarding no
sudo service ssh restart

Tự tạo 1 folder files để test:

sudo mkdir /sftp/files/
# Allow sftponly users to upload files
sudo chmod 2775 /sftp/files/

Tạo ra 1 file JSON để test và copy nó lên thư mục files vừa tạo. Tạo test.json với nội dung:

{
 "content": "this is my testing content"
}
sudo cp test.json /sftp/files/

Tạo user để SFTP:

sudo useradd -M -G sftponly newUser
sudo passwd newUser
# set password
sudo -u newUser sftp localhost

Thêm user hiện tại vào group đã tạo bên - sftponly trên:

sudo usermod -a -G sftponly $USER

Kết nối

Tại src/utils/index.ts viết hàm common:

import Client from 'ssh2-sftp-client';

export const sftpConnect = async (
 host: string,
 port: number,
 username: string,
 password: string
): Promise<Client> => {
 const sftp = new Client('download-test-json-client');

 await sftp.connect({
  host,
  port,
  username,
  password,
 });

 return sftp;
};

Kiểm tra sự tồn tại của file/folder

Tại src/index.ts viết hàm main sử dụng sftpConnect:

import { sftpConnect } from '@utils';

const main = async () => {
 try {
  const sftp = await sftpConnect('localhost', 22, 'newUser', 'newUser');

  let path: string;
  let type: string | boolean;

  path = '/files';
  type = await sftp.exists(path);
  console.log(`🌄 ~ ${path} type: `, type);

  path = '/files/test.json';
  type = await sftp.exists(path);
  console.log(`🍻 ~ ${path} type: `, type);

  path = '/files/non-exist-test.json';
  type = await sftp.exists(path);
  console.log(`🌑 ~ ${path} type: `, type);
 } catch (err: any) {
  console.log(err, 'catch error');
 }
};

main();

Trong đó await sftpConnect('localhost', 22, 'newUser', 'newUser') là thông tin ta vừa tạo SFTP server bên trên.

sftp.exists sẽ trả về Promise<false | FileInfoType>.

Theo thông tin từ package @types/ssh2-sftp-client thì:

type FileInfoType = 'd' | '-' | 'l';

Ta hãy xem output khi chạy đoạn code trên sẽ là gì.

pnpm start

Output:

🌄 ~ /files type: d
🍻 ~ /files/test.json type: -
🌑 ~ /files/non-exist-test.json type: false

Như vậy, ta đã xác nhận là đã kết nối thành công tới SFTP server.

 • - là file
 • d là directory
 • false là không tồn tại

Phần 2 mình sẽ thử việc download và upload file.


Photo by Drew Beamer on Unsplash

 
Share this