LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Node.js - lỗi Header overflow khi dùng HTTP request 😞

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Oct 31, 2021·

2 min read

Node.js - lỗi Header overflow khi dùng HTTP request
😞

Nếu bạn dùng HTTP request trong Node.js mà gặp lỗi Header overflow khi chạy node command, thì bạn đã gặp đúng vấn đề của bài viết này rồi.

Nguyên nhân

Kể từ node v13.13.0 HTTP protocol parser đã được set cứng:

Change maximum default size of HTTP headers from 8 KB to 16 KB

Để cho chắc, ta log luôn giá trị mặc định đó ra luôn:

node
# Welcome to Node.js vxx.x
const http = require("http");
http.maxHeaderSize
# Output: 16384

Đây là điều bình thường khi mà các web server khác đều có giới hạn tương tự:

 • Apache - 8K
 • Nginx - 4K-8K
 • IIS - 8K-16K
 • Tomcat - 8K – 48K

Mục đích là tránh cho người dùng header lạm dụng header để nhồi nhét quá nhiều thông tin.

Vấn đề là có những khi bạn vẫn phải sử dụng 1 API si-đa nào đó buộc header size rất lớn. 🙄🤔

confused

API đó đang cố nhồi nhét thật nhiều thông tin, ngoài những cái hay được set đó là:

 • Authorization: thông tin về xác thực tài khoản
 • Content-Type: ví dụ application/json
 • Accept-Charset: ví dụ utf-8
 • Cache-Control: thông tin có thể tái sử dụng (cache) hay không

Cách tháo bỏ giới hạn này khi cần thiết

Giới hạn này có thể tháo bỏ bằng cách set params khi chạy node trên command:

node --max-http-header-size 80000 src/index
# or
node --max-http-header-size=80000 src/index
# giới hạn bây giờ là ~ 80 KB khi chạy `src/index.js`

# cùng kiểm tra lại:
node --max-http-header-size 80000
# or
node --max-http-header-size=80000
# Welcome to Node.js vxx.x
const http = require("http");
http.maxHeaderSize
# Output: 80000

Nếu dùng ts-node - TypeScript execution and REPL for node.js và tsconfig-paths:

node --max-http-header-size 80000 -r ts-node/register -r tsconfig-paths/register src/index

Có 1 vấn đề mà ta thấy ngay đó là command để chạy ứng dụng node trở nên quá dài, nên ta sẽ đặt tên cho nó thông qua package.json:

{
 "name": "typescript-node-project",
 "version": "1.0.0",
 "main": "dist/index.js",
 "types": "dist/index.d.ts",
 "engines": {
  "node": ">=14",
  "yarn": ">=1.22"
 },
 "license": "MIT",
 "scripts": {
  "start": "node --max-http-header-size 80000 -r ts-node/register -r tsconfig-paths/register src/index",
  "prod": "node --max-http-header-size 80000 dist/index.js",
 }
}

Giờ ta chỉ cần chạy:

yarn start
yarn prod

Để ý là ở đây ta sử dụng yarn, ngoài ra các bạn có thể sử dụng npm, pnpm...

Tham khảo


Photo by refargotohp on Unsplash

 
Share this