LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

NodeJs - Hỏi nhanh - Nếu có process.exit trong khối try finally thì finally còn được thực thi hay không?

Photo by Drew Hays on Unsplash

NodeJs - Hỏi nhanh - Nếu có process.exit trong khối try finally thì finally còn được thực thi hay không?

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Apr 20, 2022·

2 min read

Câu hỏi và trả lời

Trong khối try - catch - finally của NodeJs thì khối finally đóng vai trò như 1 phần code chung dành cho cả khối try và khối catch. Với ý nghĩa kiểu như:

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuối cùng (finally) cũng phải làm gì đó!

Dù xảy ra lỗi chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu trong khối tryprocess.exit(1); chẳng hạn thì theo bạn, khối finally có được thực thi không?

Ví dụ đoạn code sau đây thì finally, cleanup có được log ra không?

try {
  console.log('START');
  process.exit(1);
  console.log('END');
} finally {
  console.log('finally, cleanup');
}

Chúng ta cùng chạy thử xem:

node finally.js

Kết quả là finally, cleanup không được log ra, chỉ có START là output.

Như vậy nếu trong khối tryprocess.exit(1); chẳng hạn thì khối finally không được thực thi.

Giải thích

Theo như nodejs.dev - how-to-exit-from-a-nodejs-program, thì:

When Node.js runs this line, the process is immediately forced to terminate.

This means that any callback that's pending, any network request still being sent, any filesystem access, or processes writing to stdout or stderr - all is going to be ungracefully terminated right away.

Tức là tất cả các promise hay event (những thứ còn dang dở) chưa được thực hiện hoặc nằm trong event-loop không được thực thi. Ngay cả nó nằm bên trong 1 khối try - catch - finally.

 
Share this