Một số thứ nên tìm hiểu khi đã biết hết 🅰️ Angular cơ bản

Một số thứ nên tìm hiểu khi đã biết hết 🅰️ Angular cơ bản

Aug 9, 2021·

2 min read

Cùng nâng cao kiến thức xoay quanh Angular.

🎆 Angular bản mới

Angular bản mới có gì mới, project mình đang làm có thể upgrade lên không?

New features checklist:

Định hướng tương lai phát triên của Angular: roadmap.

Xem có gì mới với TypeScript release notes.

🛰 rxjs

Ví dụ: debounce-time

🎲 Unit Test

🧞‍♀️ Ứng dụng Angular animations vào dự án

🧘🏻‍♀️ Component nâng cao

🪡 DI

💅 JavaScript Decorators

🏔️ Cách dùng NgZone

🧜🏼‍♀️ Tìm hiểu về khái niệm angular-elements

Chủ đề này liên quan đến Micro Frontends.

Tham khảo:

👩🏼‍🔧 Background processing using web workers

Tiến trình chạy ngầm với web-worker.

🏄🏽‍♀️ Lint cho code sạch

👭🏽 Support Monorepos

nx.dev - support Monorepos cho NestJS chẳng hạn.

🚚 Service worker

Quản lý caching với Service worker.


Photo by Robin GAILLOT-DREVON on Unsplash