LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Mock dynamic data API với OpenAPI/Swagger và @stoplight/prism-cli ✨

Mock dynamic data API với OpenAPI/Swagger và @stoplight/prism-cli ✨

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Apr 15, 2021·

1 min read

Mong muốn

Giá trị mock API trả về mỗi lần randomly và thay đổi mỗi lần khi call lại API.

Điều kiện

  • Cài Prism để mock API
npm install -g @stoplight/prism-cli

# OR

yarn global add @stoplight/prism-cli
  • chạy mock API
prism mock ./swagger.yaml

Chú ý là thiết kế API của bạn phải viết theo chuẩn openapi. Ví dụ về 1 file openapi (hay swagger) có tại đây.

Yêu cầu API trả về dynamic data

Search Google với từ khóa: extension header set chrome.

Bạn sẽ thấy Chrome extention ModHeader.

ext-name.png

Sau khi cài extention trên, click vào icon của extention đó trên thanh điều khiển của Chrome.

ext-bar.png

Set header với key Prefer và value dynamic=true.

ext-header.png

Cuối cùng vào web của bạn để thấy API trả về dynamic và randomly mỗi lần reload lại web (call lại API).

Bạn có thể mở tab netwwork của Chrome để xem giá trị API trả về.

Tài liệu

Từ prism: mocking dynamic-response-generation

 
Share this