LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Lên đời con hàng Angular 11 🚀

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Lên đời con hàng Angular 11 🚀

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Nov 29, 2020·

3 min read

Bài viết tham khảo tại trang chủ của Angular: https://angular.io/guide/updating-to-version-11.

Như thông tin từ Angular 🚀 thì phiên bản 11.0.0 đã được vào ngày Big Sale vừa rồi - 11/11. 😄

Version ^10.0.0 sẽ không còn được update các tính năng mới kể từ Giáng sinh năm nay 24/12/2020.

Vậy nên đây là thời gian tốt để tìm hiểu những thay đổi lớn khi lên đời con hàng Angular ^11.0.0 từ phiên bản ^10.0.0.

Những API sẽ bị loại bỏ

Xem thêm tại đây hoặc cụ thể hơn tại đây danh sách API sẽ bị loại bỏ.

Về chính sách loại bỏ thì:

 • Khi 1 API hay 1 tính năng bị thông báo loại bỏ ở 1 version bất kỳ thì nó vẫn sẽ được giữ lại cho tới 2 bản release lớn sau này. Ví dụ như API bị thông báo loại bỏ ở Angular 7.xx thì vẫn được giữ lại ở Angular 8.xxAngular 9.xx, thực sự không thể dùng ở Angular 10.0.

 • Cho tới khi nó bị loại bỏ thực sự thì nó chỉ được sửa các lỗi về bảo mật thôi.

 • npm dependencies chỉ phải update nếu Angular được update lên đời - major version (ví dụ từ 10.xx lên 11.xx).

Những thay đổi lớn

 • IE 9, 10 và IE mobile sẽ không còn được support. Tuy nhiên các bạn đừng lo, vẫn còn IE 11 cơ mà 😄.

 • Phải update lên ít nhất là TypeScript 4.0.

 • @angular/router loại bỏ preserveQueryParams, thay vào đó sử dụng queryParamsHandling = "preserve". Những thay đổi tương tự như thế này rất nhiều nên mình xin phép không liệt kê ở đây nữa.

 • Config cho router module, trong forRoot() thì thuộc tính relativeLinkResolution sẽ được chuyển default là corrected thay vì legacy.

RouterModule.forRoot(routes, { relativeLinkResolution: 'corrected' })

Nó enable a bug fix (bug cụ thể tại đây).

Nó làm cho 1 components với 1 path là rỗng:

const routes = [
 {
  path: '',
  component: ContainerComponent,
  children: [
   { path: 'a', component: AComponent },
   { path: 'b', component: BComponent },
  ]
 }
];

Trong ContainerComponent thì đoạn sau sẽ không hoạt động:

<a [routerLink]="['./a']">Link to A</a>

Thay vào đó là:

<a [routerLink]="['../a']">Link to A</a>

Tóm lại là dùng ../ thay vì ./.

 • Xóa bỏ @angular/platform-webworker.

 • Một số type được sửa trong API.

 • InitialNavigation bỏ option enable, thay vào đó thì dùng 'disabled' | 'enabledBlocking' | 'enabledNonBlocking'.

 • DatePipe không làm tròn phần chữ số thập phân thứ 3 (milliseconds) nữa.

 • Mảng dữ liệu ngôn ngữ chuyển sang chế độ read-only.

 • Gọi overrideProvider trước khởi tạo TestBed sẽ có lỗi.

 • async function trong @angular/core/testing được đổi tên thành waitForAsync để tránh nhầm lẫn với cú pháp JavaScript async.

Ngoài ra còn những bug fix và việc cảu thiện hiệu năng khác.

 • Từ giờ có thể sử dụng webpack 5 bằng việc sử dụng yarn và thêm "resolutions": {"webpack": "^5.0.0"} vào package.json. Việc này hứa hẹn bundle size sẽ giảm xuống chăng?

 • Angular Forms với async validators được định nghĩa tại thời điểm khởi tạo trong class instances của FormControl, FormGroup hoặc FormArray, khi async validator completed thì event mà status change không được gửi đi (emitted). Giờ thì status event gửi tới statusChanges observable (formControlInstance.statusChanges.subscribe()).


Sau khi upgrade thành công

ng lint thì ra dòng cảnh báo:

TSLint's support is discontinued and we're deprecating its support in Angular CLI.
To opt-in using the community driven ESLint builder, see: https://github.com/angular-eslint/angular-eslint#migrating-from-codelyzer-and-tslint.

Tới tận phiên bản 11, Angular mới có hướng dẫn 1 cách chính thống về việc chuyển tslint sang @typescript-eslint.

Sau khi xem qua các thay đổi chính thì tôi có thể yên tâm upgrade to Angular 11 rồi. Ngoài ra bạn có thể xem chi tiết hơn nữa qua CHANGELOG ở github tại đây nhé.

Icon source lấy ở đây.

 
Share this