LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Giới thiệu tổng quan về 🧪 SonarQube

Giới thiệu tổng quan về 🧪 SonarQube

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jul 23, 2021·

5 min read

🔥 Vài nét về SonarQube

SonarQube là 1 nền tảng open-source đảm bảo chất lượng code được phát triển bởi công ty SonarSource bằng Java.

Phải nói thêm rằng tất cả các thành phần liên quan đến nền tảng này đều được opensource tại đây. Còn đây là Repo source-code (src) của chính SonarQube trên Github.

sonarqube.png

SonarQube được chạy tự động thường trong CI/CD, dựa trên kỹ thuật Static program analysis - phân tích code mà không phải thực sự chạy code. Kỹ thuật này tương tự như các linter: eslint, stylelint, pylint...

Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là SonarQube có rules riêng focus vào tìm bugs, lỗ hổng bảo mật chứ không riêng gì các linter để đảm bảo chất lượng code. Hơn nữa nó có web và các công cụ để dễ dàng tích hợp với CI/CD hơn là các linter.

Ví dụ các rule dành cho TypeScripts được mô tả tại đây.

🌲 Các chỉ số cấu thành nên chất lượng code

 • Reliability - độ tin cậy
 • Security - bảo mật
 • Maintainability ( Code Smells ) - khả năng bảo trì
 • Coverage - độ phủ của Unit test (UT) hay code UT đã chạy qua bao nhiêu % lượng src và branches logic của dự án rồi.
 • Duplications - mức độ lặp của code
 • Size - dự án có khoảng bao nhiêu dòng

SonarQube cung cấp cho người quản lý 1 web để xem được các chỉ số và các đánh giá chi tiết về chât lượng.

👨‍💻 Development process

sonar-dev-cycle.png

 1. Develop với editor cài sonarlint
 2. Khi push src lên repo thì builds src, runs unit tests và tích hợp với SonarQube scanner để cho ra báo cáo kết quả.
 3. SonarQube scanner gửi kết quả đó về cho developers thông qua:
 • web của SonarQube

 • webhooks

 • IDE notifications (thông qua SonarLint) - Ví dụ ta setup cho SonarLint trên vscode connect tới SonarQube >= 6.7 hoặc SonarCloud theo các bước tại đây - phần Connected mode.

 • công cụ quản lý src (ví dụ Bitbucket) thông qua pull/merge requests.

Sau đó quay về bước 1, vòng lặp được tiếp tục.

📚 Support Languages

Danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ được liệt kê tại đây.

SonarQube ngoài rules mà nó tự có thì ta có thể import các linter - công cụ phân tích code của bên thứ 3 như ESLint, pylint, golangci-lint...

Ví dụ đối với dự án Frontend thì có thể sử dụng:

💫 CI/CD

Tương thích với các ứng dụng quản lý src:

 • Bitbucket
 • Github
 • Azure DevOps
 • GitLab

Ví dụ nếu tích hợp với Bitbucket thì ta có thể nhìn thấy báo cáo các chỉ số của 1 branch, cảnh báo đỏ hiện lên ngay bên cạnh src khi review 1 pull request.

Ví dụ hiển thị tên lỗi hay thông báo Not covered by unit tests khi hover vào vùng code có vấn đề:

Screenshot from bitbucket.png

Pull requests SonarQube Quality Gate status:

SonarQube Quality Gate status.png

Ví dụ tích hợp với Pull Requests:

branches.png

(ảnh công khai tại SonarQube for visualstudio extention)

Khi review code, các comment của người review chưa được giải quyết thì Quality Gate failed:

pull-request-decoration.png

(ảnh công khai tại SonarQube for visualstudio extention)

Tương thích với các CI/CD platform/tool:

azure-sonar-tasks.png

Ví dụ passing Quality Gate:

sq-analysis-report-passed.png

Ví dụ failing Quality Gate:

sq-analysis-report-failed.png

Hỗ trợ Webhooks, nên ta cũng có thể bắn thông báo về kết quả build về công cụ chat chẳng hạn.

Hỗ trợ web-api để lấy thông tin thông qua API và User token.

📖 sonarlint - feedback ngay lập tức dựa trên extention của editor

Cũng giống như eslint extenstion, sonarlint sẽ báo lỗi ngay trên editor bằng cách gạch chân đoạn code có vấn đề.

Sau đó người dùng có thể xem chi tiết lỗi đã vi phạm để biết nguyên nhân và khắc phục ngay.

Các editor được hỗ trợ:

vscode-0.png

vscode-1.png


Photo by Chapman Chow on Unsplash

 
Share this