LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Dùng tools để check coding convention php

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Nov 30, 2020·

3 min read

PHPCS

Phổ biến nhất là thư viện/plugin mà có thể dùng với text editer: phpcs.

Tên đầy đủ là PHP_CodeSniffer.

Cách cài đặt

Tham khảo tại README của repo này.

Chọn chuẩn coding-style

Kiểm tra các chuẩn đã được cài đặt:

phpcs -i
# The installed coding standards are MySource, PEAR, PSR1, PSR12, PSR2, Squiz and Zend

Sau khi cài đặt thì đặt lại chuẩn convention theo mong muốn.

Dưới đây thì mình dùng chuẩn PSR2.

phpcs --config-set default_standard PSR2

Chuẩn này cảm giác khá thoải mái nhất là không khắt khe về chuyện phải comment mỗi file/function không.

Mỗi lần không cần viết comment mà cứ gặp mess: Missing doc comment for file/function.

Good code can self document what it does, but it cannot document why it does it. This is where comments come in.

Rules theo Framework

Phalcon

framework Phalcon dùng chuẩn PSR12 thì là:

phpcs --config-set default_standard PSR12

Laravel

Theo như docs của laravel:

https://laravel.com/docs/8.x/contributions#coding-style

Thì dùng chuẩn sau:

Tuy nhiên theo như trang chuẩn PSR-2 bên trên đã nói, rằng chuẩn này đã không còn được hô trợ nữa từ 2019 mà chuyển sang chuẩn PSR-12.

Tự đặt chuẩn convention của mình

https://ncona.com/2012/12/creating-your-own-phpcs-standard/

Tự động fix lỗi cho mình 1 hoặc nhiều file

https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer/wiki/Fixing-Errors-Automatically

Ta dùng phpcbf vốn là viết tắt của PHP Code Beautifier and Fixer.

Trước tiên là xem nó định fix code của mình thành như thế nào đã:

phpcs --report=diff /path/to/code

Giờ sử dụng phpcbf sửa các file trong thư mục:

phpcbf /path/to/code

intelephense

intelephense - thư viện/ plugin text editer hỗ trợ việc coding.

Mình hay dùng để kiểm tra xem trong src code thư viện nào khai báo mà lại không dùng.

Thư viện này nếu trả phí sẽ có thêm vài chức năng khác nữa.

Code Spell Checker

Check xem đã đúng ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh/code chưa.

Link cho vscode:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=streetsidesoftware.code-spell-checker

Các editor có extentions hỗ trợ

  • Atom
  • vscode
 
Share this