LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Chuyển YAML sang JSON và ngược lại với vscode extentions - YAML ❤️ JSON và các chú ý

Chuyển YAML sang JSON và ngược lại với vscode extentions - YAML ❤️ JSON và các chú ý

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jul 10, 2021·

2 min read

🤨 Sao không dùng online web-base tools?

 • Khi upload source code lên môi trường online web-base thì không giám chắc rằng dữ liệu đó có bị upload tới đâu không.
 • vscode là editor, nên dễ dàng format JSON/YAML code ngay và luôn.

👊 Sử dụng YAML ❤️ JSON vscode extentions

Ví dụ với yaml source (nguồn tại wikipedia):

--- # eaxmple
- step1: &id001          # defines anchor label &id001
  name: 'first step'

- step2: &id002
  name: 'second step'

- step3: *id001          # refers to the first step (with anchor &id001)
- step4: *id002          # refers to the second step
- step5: *id002
 1. Save ví dụ trên vào 1 file có đuôi yaml, ví dụ: test.yaml.
 2. Sử dụng ctrl (hoặc command với macOS) + shift + p.
 3. >convert to JSON (ngược lại là >convert to YAML).
 4. Ta thấy file và định dạng đuôi file đã chuyển sang dạng mong muốn.

Ngoài ra, ở bước 2 thay vì gõ command thì ta chuyển đuôi file sang YAML/JSON, extention cũng tự động convert cho chúng ta. Ví dụ test.yaml -> test.json.

Output ví dụ trên:

[
 {
  "step1": {
   "name": "first step"
  }
 },
 {
  "step2": {
   "name": "second step"
  }
 },
 {
  "step3": {
   "name": "first step"
  }
 },
 {
  "step4": {
   "name": "second step"
  }
 },
 {
  "step5": {
   "name": "second step"
  }
 }
]

😳 Chú ý

Như ta thấy ở ví dụ trên thì anchors trong yaml hay con trỏ địa chỉ sẽ không được giữ lại khi convert yaml -> json -> yaml.

yaml -> json -> yaml output:

- step1:
  name: first step
- step2:
  name: second step
- step3:
  name: first step
- step4:
  name: second step
- step5:
  name: second step

Điều này cũng gặp phải với các online web-base tools, ví dụ json2yaml.

Tương tự các comments bên phía yaml cũng bị xóa khi chuyển sang jsonjson không support comments.


Photo by Jimmy Dean on Unsplash

 
Share this