LuuVinhLoc
Vietnamese / Japanese / Eng blog

Vietnamese / Japanese / Eng blog

Ci dracula-theme cho Windows PowerShell

Ci dracula-theme cho Windows PowerShell

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
Jun 12, 2021

2 min read

Gi廕ξ th穩ch c廙 th廙 hヾn hが廙ng d廕南 c廙吧 ch穩nh ch廙 v廙 c獺ch ci dracula-theme cho Windows PowerShell.

powershell.png

L廙ξ 穩ch

廙i v廙i nh廙疸g ai develop tr礙n m繫i trが廙ng Windows native (not WSL - Windows Subsystem for Linux) th穫 chuy廙n nh穫n theme nhm ch獺n v kh繫ng h廙真 d廙叩g nhが shell dnh cho linux 瓊 qu獺 quen thu廙c. M l羸 do 廙 ch廙n Windows native thay v穫 WSL c觼ng r廕另 nhi廙u ch廕軟g h廕》 nhが WSL ch廕『 ch廕衫 hヾn ch廕軟g h廕》.

Sau khi ci dracula-theme cho PowerShell b廕》 s廕 c籀:

 • PowerShell ng廕吟 hヾn 廙 vscode terminal v c獺c 廙姊g d廙叩g kh獺c ch廕『 PowerShell nhが microsoft/terminal.
 • UI thu廕要 ti廙n hヾn cho developer nhが t廙 廙ng show tr廕》g th獺i c廙吧 git branch, git status... gi廙ng nhが ohmyz hay fishshell tr礙n linux

儭 M繫i trが廙ng l繳c vi廕篙 bi

 • Windows 10
 • PowerShell 7.1.3

App 廙 ch廕『 PowerShell 廙 璽y c籀 th廙 l vscode hay microsoft/terminal.

Ci 廕暗

 • Ci PowerShell m廙i nh廕另 b廕彫g c獺ch download file ci 廕暗 t廕【 璽y.
 • i廙u ki廙n 廙 ci 籀 l udpate PSReadLine m l繳c update n籀 l廕【 y礙u c廕吟 th礙m update c獺i kh獺c n廙畝 cヾ. Nhがng khi m穫nh ci th穫 kh繫ng c廕吵 update PSReadLine, ch廕畚 l do udpate Windows version m廙i nh廕另. :v
 • Download v unzip ColorTool. Source code c廙吧 tool ny l t廙 repository c廙吧 Microsoft n礙n y礙n t璽m kh繫ng c籀 vi-r繳t c獺c ki廙u.
 • Ch廕『 install.cmd trong thが m廙卉 ColorTool.
 • Copy configuration ny dnh cho PowerShell $Profile file.
  • Tham kh廕υ c獺ch config $profile t廕【 璽y:

Show が廙ng d廕南 t廙i $Profile file:

$Profile

B廕》 c籀 th廙 d羅ng editor m廙 file 籀 ra theo が廙ng d廕南 b礙n tr礙n ho廕搾 d羅ng editor command line:

code $Profile

Reload profile cho session hi廙n t廕【 (kh繫ng ph廕ξ t廕眩 PowerShell session hi廙n t廕【):

.$Profile

Ci Fluent Terminal Client opensource t廙 ch穩nh ch廙 Microsoft

T廙 Start > Microsoft Store > search Fluent Terminal > ci 廕暗.

Thnh qu廕

my-powershell.png

Tham kh廕υ


Photo by Hamed Daram on Unsplash

Share this