LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Cài deno trên Ubuntu 21.04 với fish shell 🐟

Cài deno trên Ubuntu 21.04 với fish shell 🐟

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Sep 19, 2021·

2 min read

Khi tiến hành cài đặt deno cho Ubuntu + fish shell, dù đã làm theo hướng dẫn, đó là tải install.sh về chạy, tuy nhiên thì khi mở 1 cửa sổ terminal mới mình vẫn chưa dùng được deno. Có thể nguyên nhân nằm ở install.sh chưa hỗ trợ tốt cho Ubuntu + fish shell chăng?

tea-time

Kiểm tra môi trường

lsb_release -a
# Description:    Ubuntu 21.04

fish --version
# fish, version 3.1.2

Cài đặt và set PATH

Theo hướng dẫn:

  • cài đặt của deno tại đây
  • cách set biến môi trường cho fish shell tại đây
curl -fsSL https://deno.land/x/install/install.sh | sh

# edit with vscode / nano / vim
code ~/.config/fish/config.fish

Sau đó sửa file đang mở với nội dung:

set -gx DENO_INSTALL "/home/$USER/.deno"
set -gx PATH "$DENO_INSTALL/bin" $PATH

config.fish là file tương tự như .profile của các shell khác. Ta nối thêm danh sách các lệnh mà shell có thể gọi bằng cách thêm đường dẫn hay PATH. Đường dẫn này trỏ tới nơi mà ta vừa cài deno.

set -gx là cách ta set 1 biến có giá trị ở mọi nơi mà fish shell chạy.

OK, save file và mở cửa sổ terminal mới và thử chạy:

deno --version

Ví dụ output là:

  • deno 1.14.0 (release, x86_64-unknown-linux-gnu)
  • v8 9.4.146.15
  • typescript 4.4.2

Vậy là ta đã cài thành công và có thể sử dụng deno command thoải mái.

deno
const d: string = 'deno'
console.log('test: ', d)

Photo by Peter F on Unsplash

 
Share this