LuuVinhLoc
Vietnamese / Japanese / Eng blog

Vietnamese / Japanese / Eng blog

Cách tạo nhiều examples cho swagger (openapi) và config @stoplight/prism-cli trả về đúng example mong muốn 🦥

Cách tạo nhiều examples cho swagger (openapi) và config @stoplight/prism-cli trả về đúng example mong muốn 🦥

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·May 24, 2021·

2 min read

Tóm tắt:

 1. Thêm nhiều examples theo hướng dẫn ở swagger docs.
 2. response-examples.
 3. Dùng modheader để custom header request gửi lên từ trình duyệt. Ví dụ call URL với Prefer header example=dog.
 4. Nhận về đúng example mà mình đã mô tả trong modheader.

🧱 Cài đặt @stoplight/prism-cli

Use this tool for HTTP mock server simulates.

npm install -g @stoplight/prism-cli
prism mock ./media/api_docs/swagger.yaml

📓 swagger editor

Cho vscode thì sử dụng extention này.

🎶 Thêm examples cho swagger

Tạo 1 thuộc tính examples đồng cấp với schema. Điều khác biệt với chỉ 1 example là:

 • example là 1 thuộc tính của schema.
 • examples có 1 hoặc nhiều thuộc tính đại diện cho tên của 1 example, mỗi thuộc tính đó (tên example) có thuộc tính là value, trong thuộc tính value mới mô tả nội dung example.

Bên trong examples sẽ có các example - phân biệt bằng tên riêng của từng example:

examples: # Multiple examples
 zero: # Distinct name
  value: 0 # Example value
  summary: A sample limit value # Optional description
 max: # Distinct name
  value: 50 # Example value
  summary: A sample limit value # Optional description
 short-list: # Distinct name
  value: 25 # Example value
  summary: A sample limit value # Optional description

🌧 Set header để controll response nào được trả về

Dùng browser extention - modheader

Ví dụ set Prefer header example=short-list, với short-list là example đã được định nghĩa trong file swagger.

modheader

Dùng API testing client

Ví dụ dùng vscode extention:

Screenshot from 2021-06-02 11-28-25.png

Dùng Open source API development: hoppscotch.io.


Photo by Kate Trysh on Unsplash

 
Share this