LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Bộ công cụ đọc hiểu regex - regular expression 🧐

Bộ công cụ đọc hiểu regex - regular expression 🧐

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·May 30, 2021·

2 min read

A regular expression is a sequence of characters that specifies a search pattern.

Regular expression hay còn có tên ngắn gọn là regex, là chuỗi ký tự mô tả lại chuỗi ký tự cần tìm kiếm.

Để đảm bảo cho regex ngắn gọn mà lại có thể mô tả rất nhiều đặc tả của chuỗi cần tìm kiếm nên thông thường regex rất khó đọc. Chính vì thế nếu va phải 1 chuỗi dài mô tả tùm lum, ví dụ như dãy số IPv6 chẳng hạn thì bộ công cụ này sẽ giúp bạn hiểu ra từng case một trong logic mà regex đang mô tả.

😂 ihateregex.io

Screen Shot 2021-05-29 at 15.56.22.png

 • Gợi ý các regex liên quan và thông dụng, đỡ mất công tìm kiếm trên mạng.
 • Opensorce tại đây.
 • Có playground - nhập các ví dụ, testcase vào để test xem có phù hợp với regex hiện tại không.
 • Mô hình hóa regex dạng flow diagram (biểu đồ) để hiểu rõ.
 • Có mô tả cú pháp của regex tại cheat sheet.

Screen Shot 2021-05-29 at 16.02.07.png

🖼️ regexper.com

 • Mô hình hóa regex dạng flow diagram (biểu đồ) để hiểu rõ.
 • Có thể download ảnh dạng svg hoặc png để làm tài liệu chẳng hạn.
 • Share cho người khác thông qua link luôn.
 • Opensource tại đây.

regexper.png

📚 regex101.com

 • Giải thích từng cú pháp + data có trong regex đã nhập.
 • Có playground - nhập các ví dụ, testcase vào để test xem có phù hợp với regex hiện tại không.

Screen Shot 2021-05-29 at 17.27.45.png


Photo by Lilly Rum on Unsplash

 
Share this