LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Bạn yêu TypeScript nhưng đại ca khách hàng lại muốn bạn dùng JavaScript? 🤔 Enum in JS

Bạn yêu TypeScript nhưng đại ca khách hàng lại muốn bạn dùng JavaScript? 🤔 Enum in JS

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Aug 31, 2021·

2 min read

Lợi ích của Enums

Với những ai yêu TypeScript thì Enums là một tính năng khá cơ bản. Ví dụ:

enum Direction {
 Up,
 Down,
 Left,
 Right,
}

Ưu điểm khi dùng Enums đó là:

 • Không phải comment các con số vô nghĩa, ví dụ như trên là 0 tương ứng với Up.

 • Nếu dùng kiểu string để định nghĩa dữ liệu thì không tối ưu về performance như đối với kiểu number.

 • Với 2 điều trên thì bạn không phải đánh đổi giữa hiệu năng và khả năng đọc hiểu của code.

 • Khi gõ Direction. thì editor sẽ tự động suggest 4 thuộc tính bên trên, tránh lỗi đánh máy hay chính tả như khi dùng với kiểu dữ liệu string. Ví dụ khi định nghĩa bởi string Up mà gõ nhầm thành Up- thì chẳng editor nào cứu được cả.

 • Thống nhất định nghĩa của giá trị constant - giá trị bất biến trong App, thậm chí cả backend và frontend nếu cùng dùng TypeScript.

hair flip

Vấn đề khi tạo Enum object trong JS

Trong JS, nếu các bạn chưa biết về tham biến và tham trị, khái niệm Immutablemutation thì có thể tham khảo bài viết Understanding Immutability in JavaScript.

Khi ta khai báo 1 biến là object dạng const:

const Direction = {
 Up: 0,
 Down: 1
}

Tuy nhiên, ta vẫn thay đổi được thuộc tính của object trên. Vì cái const chỉ là cái địa chỉ tham chiếu tới object chứ không phải giá trị từng thuộc tính.

Direction.Down = 2
console.log('Direction: ', Direction)
// output: Direction: {Up: 0, Down: 2}

Cách tạo ra enum in javascript

Sau khi search với từ khóa enum in javascript thì mình đã tìm được câu hỏi này trên stackoverflow.

Giải pháp đóng băng object đó là dùng Object.freeze.

const Direction = Object.freeze({Up: 0, Down: 1})

Khi ta thay đổi giá trị thuộc tính của object DaysEnum

Direction.Up = 33
// Throws an error in strict mode

console.log('Direction: ', Direction)
// output: Direction: {Up: 0, Down: 1}

Vậy là ta đã đạt được mục đích, Direction Object không bị thay đổi thuộc tính (property) trong quá trình chạy. Ngoài ra Object.freeze cũng dùng được với Array.

Tuy nhiên lưu ý quan trọng là đối với kiểu data mà object cha con:

const Direction = Object.freeze({Up: 0, Down: {prop: 1}})
Direction.Down.prop = 33

console.log('Direction: ', Direction)
// output: Direction: {Up: 0, Down: {prop: 33}}

Thì Object.freeze vẫn bó tay nhé.

what?


Photo by Ankhesenamun on Unsplash

 
Share this