LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Alpine based Docker 🐋 image - dùng `/bin/sh` thay vì phải cài `bash`

Alpine based Docker 🐋 image - dùng `/bin/sh` thay vì phải cài `bash`

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Aug 31, 2021·

2 min read

Câu chuyện vào debug bên trong Docker image

Khi mà mới làm quen với Docker image, hay đơn giản là vào bên trong nó xem lỗi do đâu, chắc hẳn bạn cũng sẽ nghĩ ngay trong đầu là phải bật bash lên và truy cập vào bên trong image.

Khi build image của Alpine, chẳng hạn ta set image được kế thừa từ FROM node:16.8.0-alpine (version mới nhất của Node.js tại thời điểm viết bài). Tuy nhiên image được kế thừa này thường default sẵn có /bin/sh.

Đối với nhu cầu của developer như cd, ls hay chạy app bên trong image thì /bin/sh hoàn toàn có thể đáp ứng được. Như vậy chúng ta không cần cài bash vào image nữa cho mệt.

Việc không phải cài bash tuy chỉ tiết kiệm 4MB đối với image chạy Alpine 3.8 nhưng đối với 100 image thì câu chuyện sẽ khác. Ngoài ra ta còn tăng tốc độ tạo lập 1 Docker image mới.

hair

Cách dùng /bin/sh

Trong Dockerfile ta thêm RUN /bin/sh để chạy sh.

Sau đó có thể truy cập vào image như sau:

# run Dockerfile.dev chẳng hạn
docker build -t node-dev-image -f Dockerfile.dev .

# run sh
docker run -it --rm --name dev -v $(pwd):/code node-dev-image sh
# or if you using fish-shell
docker run -it --rm --name dev -v (pwd):/code node-dev-image sh

# let play with `sh`
ls

# exit sh if needed
exit

Tham khảo


Photo by Geran de Klerk on Unsplash

 
Share this