LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Series

HTTP mock

HTTP Mock

Articles in this series

Mock dynamic data API với OpenAPI/Swagger và @stoplight/prism-cli ✨

Apr 15, 20211 min read 101 views

Mong muốn Giá trị mock API trả về mỗi lần randomly và thay đổi mỗi lần khi call lại API. Điều kiện Cài Prism để mock API npm install -g...

Mock dynamic data API với OpenAPI/Swagger và @stoplight/prism-cli ✨
Cách tạo nhiều examples cho swagger (openapi) và config @stoplight/prism-cli trả về đúng example mong muốn  🦥