LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Cách nhanh nhất chạy 1 file typescript trên local 🦕

Cách nhanh nhất chạy 1 file typescript trên local 🦕

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·May 15, 2021·

1 min read

Tóm tắt: Sử dụng deno.

Về deno 🦕

Tác giả Node.js - Ryan Dahl từ những nhược điểm của Node.js đã viết lại 1 Runtime system bằng Rust vẫn dựa trên V8, đó chính là deno.

Ưu điểm lớn nhất của deno, theo mình đó là chạy trực tiếp typescript mà không cần thông qua 1 bộ chuyển đổi từ file.ts sang file.js.

Chạy ngay đi

Cài đặt deno

Cách cài đặt deno cụ thể có tại đây.

MacOS:

brew install deno

Linux (ví dụ như Ubuntu):

sudo snap install deno

Chạy

Tạo 1 file typescript mà bạn muốn chạy, ví dụ add.ts với nội dung dưới đây.

const add = (num1: number, num2: number): number => {
  return num1 + num2;
};

console.log("🚀 ~ file: add.ts ~ line 5 ~ add(2, 3)", add(2, 3));

Chạy command:

deno run ./add.ts

Kết quả:

deno-run


Photo by Jonathan Chng on Unsplash

 
Share this